Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Przedsiębiorca, kontakt

  1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.delewinprime.skjest Delewin Prime s.r.o. z siedzibą w Staré hory, Motycky 19 (zwana dalej: „Delewin Prime”), ICO: 50124889, DIC: 2120203008, IC DPH: SK2120203008. 

  2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- telefonicznie pod numerem telefonu: 600 299 301 (koszt połączenia według taryfy operatora),

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@delewinprime.sk.

 

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

  2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.delewinprime.sk, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

  3. Sprzedawca – Delewin Prime s.r.o. z siedzibą w Staré hory, Motycky 19 (zwana dalej: „Delewin Prime”), ICO: 50124889, DIC: 2120203008, IC DPH: SK2120203008,

  4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym,

  7. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

  8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

  9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 

§ 3

Postanowienia ogólne

 

  1. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

  2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

  3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i jednocześnie wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Delewin Prime na zasadach wskazanych w „Polityce prywatności”, znajdującej się w § 15.

  4. Delewin Prime oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient, poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez sklep internetowy danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.delewinprime.sk. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności”, znajdującej się w § 15.

§ 4

Rejestracja i logowanie

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.delewinprime.sk,

 2. Klient uprawniony jest do korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.

 4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.delewinprime.sk zakładki „Zarejestruj”.

 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie nazwy użytkownika oraz hasła oraz swoich danych. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

 6. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazaną podczas rejestracji nazwę użytkownika „Login” oraz hasło.

 7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, nie jest obowiązany do podania przyczyny oraz nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu. Wypowiedzenie jest możliwe w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres „sklep@delewinprime.sk” albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 1 punkt 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem nazwy użytkownika aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta na platformie Sklepu internetowego.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron pozostaje bez wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 5

Zamawianie towarów

  1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.delewinprime.sk, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w tym m.in. wynikających z § 15 – „Polityka prywatności”.

  2. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

  3. Zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej.

  5. Podczas składania zamówienia Klient obowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu, co zostaje przez niego potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  6. Podczas procedury składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne (imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres dostawy, adres e-mail, kraj, numer telefonu) oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.

  7. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego Klient kompletuje zamówienie, poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”, a następnie „Kup produkty”, wypełnia formularz zamówienia, wybiera sposób dostawy i płatności i przesyła zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Wyślij”.

  8. W formularzu zamówienia należy wskazać:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres Klienta

  3. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

  1. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

  2. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenieEuropy.

  3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi, aktualnie obowiązującymi stawkami podatku oraz kosztami dostarczenia towaru.

  4. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu dostarczenia towaru oraz sposobu płatności.

  5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

  6. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

  7. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

  8. Delewin Prime może kontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. 

  9. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje rachunek lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.

  10. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.

  11. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.§ 6

Ceny

  1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

  2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

  3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Delewin Prime. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Delewin Prime zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

  4. Delewin Prime zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

 

§ 7

Dostępność zamówionych towarów

  1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

  2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

  3. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

 

§ 8

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

  1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

  2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy: Przesyłka kurierska.

  3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru Klient otrzymuje wiadomość mailową z numerem nadania paczki.

  4. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.

§ 9

Koszt i termin dostawy

1, Klient jest obciążany kosztami dostawy jeśli kwota Zamówienia jest większa niż 300,00 zł, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.

2. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

3. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Delewin Prime firma kurierska.

§ 10

Sposób płatności za zamówienie

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

- przedpłata na konto.

- przelewy 24

  1. Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Delewin Prime na adres: sklep@delewinprime.sk.

 

§ 11

Umowa sprzedaży

  1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.delewinprime.sk nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

  2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

§ 12

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

  3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy, bądź pocztowy Sprzedawcy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Delewin Prime zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy możliwy sposób dostarczenia oferowany przez Delewin Prime), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Delewin Prime otrzymał zwrócony towar, a Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy

  5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 13

Rękojmia i procedura reklamacyjna

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.

  2. W przypadku gdy Towar ma wadę, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

  3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  5. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru.

  6. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Delewin Prime s.r.o. Ul. Motycky 19 97602 Stare Hory,

b) w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: sklep@delewinprime.sk.

  1. W opisie reklamacji należy wskazać następujące dane:

        1. imię i nazwisko,

        2. numer zamówienia

        3. adres,

        4. adres e-mail,

        5. datę złożenia zamówienia,

        6. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,

        7. okoliczności uzasadniające reklamację

  2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Sprzedawcy Towar wadliwy.

  3. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Towaru), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

  4. W przypadku gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Towar wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Towaru wadliwego.

  5. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.

  6. Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

  7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądanie w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

 § 14

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

  1. Regulację i postanowienia w niniejszym punkcie dotyczą tylko Klientów nie będących konsumentami.

  2. Domniemywa się, iż Klient zawiera umowę jako przedsiębiorca, jeśli podczas zamawiania podał dane działalności gospodarczej w celu wystawienia faktury VAT.

  3. Delewin Prime zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Delewin Prime.§ 15

Polityka prywatności

 1. Sprzedawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością dokonania sprzedaży towaru przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

  • nazwisko i imiona Klienta,

  • numer NIP,

  • adres do korespondencji,

  • adres poczty elektronicznej,

  • numer telefonu,

 3. Administratorem danych osobowych jest Delewin Prime s.r.o. z siedzibą w Staré hory, Motycky 19.

 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) oraz f) RODO w celu zawarcia przez Państwa umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 2. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 3. Dane osobowe Klienta pozyskane w celu sprzedaży towarów będą przechowywane przez czas wykonania umowy, a w przypadku, gdy nie dojdzie do jej finalizacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym ostatni raz następował kontakt z Administratorem.

 4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dane osobowe będą przechowywane przez okres jej trwania, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa Umowy.

 5. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 6. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 7. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia jego danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że dane Klienta nie będą przetwarzane.

 8. Klient może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych co oznacza, że dane nie będą przetwarzane.

 9. Klient może zażądać ograniczenia przetwarzanie jego danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 10. Klient może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania jego danych osobowych, wysyłając maila na adres e-mail Sprzedawcy podany na stronie internetowej.

 11. Klient jest uprawniony do żądania od Sprzedawcy informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 12. Klient jest obowiązany poinformować nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez siebie działaniach.

 13. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.

 14. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

 15. Klient może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu.

 

 

§ 16

Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą komunikowane Klientom drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji konta adres e-mail.

  2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

  3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

  4. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu. Delewin Prime nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.